« Kurs i oppmerksomhetstrening/mindfulness med Andries Kroese i Kristiansand 18.-19. oktober | Main | Åpenhet »

07/09/2010

Comments

Ole Helliesen

"[Jeg puster inn og kjenner litt på at disse øvelsene er så banale at jeg skammer meg nesten over å publisere dem. Jeg puster likevel ut og kjenner at jeg ikke kunne bry meg mindre. Jeg har jo så stor glede av dem.] ;-)"


Herlig;) Pusta på..

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)